Rozwijaj się
razem z nami

Zapoznaj się z naszym nowym wyzwaniem
i dołącz, aby wspólnie zmieniać świat na lepsze.

Razem z EIT Urban Mobility

działamy na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w mobilności w bardziej przyjaznych do zamieszkania przestrzeniach miejskich.

Europejski Instytut Technologii (EIT), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest organem UE utworzonym przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji.

EIT zrzesza wiodące organizacje biznesowe, edukacyjne i badawcze, tworząc dynamiczne partnerstwa transgraniczne. Wspólnoty innowacji EIT opracowują innowacyjne produkty i usługi, zakładają nowe firmy i szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców.

Wspólnie wspieramy innowatorów i przedsiębiorców w całej Europie, aby przekształcali ich najlepsze pomysły w produkty, usługi, miejsca pracy i wzrost.

Poznaj nasze doświadczenie w logistyce miejskiej

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania posiada spore doświadczenie w projektach realizujących wyzwania logistyki miejskiej. Profesjonalizm, dokładność i użyteczność łączą się w mocny mechanizm na drodze do osiągnięcia celu. W tym miejscu innowacyjną przyszłość tworzą ludzie z pasją. Oto kilka zrealizowanych przez Instytut projektów:

SULPITER - Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional freight transport

Celem projektu było systemowe rozwiązanie problemów związanych z transportem towarowym obszaru funkcjonalnego miast: Bolonia, Budapeszt, Poznań, Brescia, Stuttgart, Maribor i Rijeka

ECOTALE - External Costs of transport and land equalization

Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

POLITE - Exchange of good practices in the field of infomobile systems in public transport

Projekt promuje doskonalenie wiedzy i wymianę dobrych praktyk dotyczących infomobilności oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie transportu publicznego.

ENCLOSE - Analysis and evaluation of good practices in city Logistics (2012-2014)

Projekt ma na celu zwiększanie świadomości na temat wyzwań stojących przed efektywną energetycznie i zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach historycznych w Europie.

SUGAR - Exchange of good practices for cargo handling in cities (2009-2012)

Projekt mający pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów.

BESTUFS - Urban Freight Solutions

Starał się znaleźć możliwe rozwiązania wobec problemu tak zaniedbanej kwestii logistyki miejskiej -zebranie, opisanie i przedstawienie najlepszych praktyk, czynników sukcesu, a także wąskich gardeł transportu towarów w miastach.

Obszary działań
EIT Urban Mobility

Aktywna
mobilność

Aktywna
mobilność

zmiana modalna partnerów miejskich z prywatnych pojazdów silnikowych do aktywnej mobilności.

możliwości bezpośredniego i pośredniego rozwoju biznesu,

nabywanie umiejętności i tworzenie miejsc pracy.

zdrowszy i czystszy transport.

mniejszą częstotliwość występowania wypadków i wyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z mobilności aktywnej.

redukcja gazów cieplarnianych emisje.

lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznych.

bardziej przyjazne do życia obszary miejskie.

Zrównoważona
logistyka miejska

Zrównoważona
logistyka miejska

Rozwiązania mające na celu zwiększenia intermodalności towarów, z naciskiem na bezemisyjny transport ostatniej mili.

Rozwiązania, które zmniejszają zapotrzebowanie na fracht, na przykład poprzez zarządzanie odpadami, lokalną produkcję, zaangażowanie obywateli itp.

Rozwiązania optymalizujące trasy w oparciu o redukcję emisji i hałasu.

Rozwiązania ograniczające transport towarów na ostatniej mili z handlu elektronicznego, np. węzły towarowe (być może w połączeniu z węzłami mobilności), bezzałogowe punkty odbioru i odbioru, współpraca ze sprzedawcami detalicznymi w celu ograniczenia zwrotów / obsługi zwrotów, zoptymalizowane usługi dostawy itp.

Rozwiązania do zarządzania parkowaniem / załadunkiem i rozładunkiem dla towarów w celu zmniejszenia liczby pojazdów przeszkadzających - mogą to być środki zarówno cyfrowe, jak i fizyczne.

Tworzenie
strefy publicznej

Tworzenie
strefy publicznej

Testowanie nowych usług / narzędzi cyfrowych i projektowych w celu umożliwienia bardziej elastycznego wykorzystania przestrzeni publicznej z funkcjami międzydomenowymi.

Wdrożenie nowych metod współtworzenia w zakresie projektowania przestrzeni publicznej z odpowiednimi lokalnymi interesariuszami. W celu przydzielenia przestrzeni z dala od samochodów i w kierunku bardziej wydajnych przestrzennie środków transportu.

Wdrażanie innowacyjnych praktyk i podejść do projektowania przestrzeni publicznej, które poprawiają zrównoważenie społeczne, w tym wzmocnione interakcje społeczne i równość społeczną.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i współpraca w zakresie usuwania parkingów ulicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności do danego obszaru.

Wdrażanie rozwiązań zwiększających możliwość chodzenia poprzez tworzenie przestrzeni do chodzenia, siedzenia, biegania i uprawiania sportu, z naciskiem na zapewnienie połączenia z naturą i zmniejszenie zanieczyszczenia w celu poprawy warunków życia i lepszego wykorzystania przestrzeni publicznej.

Infrastruktura
mobilności

Infrastruktura
mobilności

Zastosowanie innowacyjnych materiałów w celu zmniejszenia hałasu, złagodzenia efektu wyspy ciepła lub zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników transportu.

Demonstracja rozwiązań poprawiających niezawodność i standardy usług transportu publicznego, na przykład za pomocą środków fizycznych lub cyfrowych, które nadają priorytet pojazdom transportu publicznego i zmniejszają interakcję między prywatnymi pojazdami silnikowymi a transportem publicznym.

Demonstracja rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem poprawiających niezawodność i jakość obsługi rowerzystów, pieszych i pasażerów transportu publicznego, np. inteligentne światła drogowe.

Integracja sztucznej inteligencji z systemami zarządzania ruchem w celu usprawnienia systemu transportowego, zmniejszenia skutków zatorów i nadania pierwszeństwa zrównoważonym środkom transportu: pieszym, rowerom, autobusom i tramwajom.

Poprawa dostępności transportu publicznego poprzez tworzenie lepszych platform (fizycznych i cyfrowych) umożliwiających dostęp do systemu transportu publicznego.

Mobilność
przyszłości

Mobilność
przyszłości

Demonstracja nowych usług MaaS, szczególnie tych, które integrują usługi mikromobilności i mobilności aktywnej z transportem publicznym. Należy skupić się na dostępności dla szerokiego kręgu obywateli.

Demonstracja nowych narzędzi cyfrowych do zarządzania użytkowaniem przestrzeni miejskich, w tym drogowych (np. Zarządzanie krawężnikami, geo-ogrodzenie).

Uruchomienie aplikacji innowacyjnej, połączonej i zautomatyzowanej jazdy. Oczekuje się wprowadzenia na rynek wysoce zautomatyzowanych systemów napędowych do poziomu 4 SAE.

Demonstracja miejskich rozwiązań w zakresie mobilności lotniczej zgodnie z polityką miasta, zapewniających bezpieczne i zrównoważone rozwiązania zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego.

Demonstracja sztucznej inteligencji w aplikacjach do zarządzania mobilnością, np. złożone prognozy scenariuszy mobilności i aplikacje, które ułatwiają użytkownikom podróżowanie. Zarządzanie ochroną danych i cyberbezpieczeństwo to kluczowe kwestie.

Stworzenie usług transportowych na żądanie, dostosowanych do potrzeb użytkowników, umożliwiających dostępność dla obszarów o małym zagęszczeniu i wrażliwych użytkowników.

Mobilność
dla każdego

Mobilność
dla każdego

Wdrożenie środków mających na celu poprawę dostępności systemu transportu publicznego dla wszystkich, na przykład osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób niedowidzących i / lub niedosłyszących, osób niepełnosprawnych umysłowo, użytkowników rowerów, rodziców z dziećmi itp.

Demonstracja rozwiązań, które sprawiają, że nowe usługi mobilności (np. MaaS, wspólna mikromobilność, wspólne samochody, pojazdy autonomiczne) są bardziej integracyjne. Grupy, które są przeznaczone dla nowych usług mobilności, muszą być jasno zdefiniowane, w oparciu o potrzeby w mieście, w którym się pojawiają.

Zastosowanie nowych metod i narzędzi, które monitorują i poprawiają uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju społecznego w decyzjach dotyczących planowania transportu i projektowania usług transportowych.

Zastosowanie nowych narzędzi i metod angażowania obywateli z naciskiem na wspieranie mobilności dla wszystkich, które można zintegrować z procesami planowania. Należy zdefiniować określone grupy i przetestować narzędzia.

Mobilność
i energia

Mobilność
i energia

Innowacyjne środki mające na celu zwiększenie popytu na pojazdy bezemisyjne, pokazujące wyraźny popyt na pojazdy we flotach.

Demonstracja rozwiązań, w których różni gracze energetyczni i interesariusze dostosowują się do jednorazowego dostępu miejskiego z przyjaznym dla użytkownika projektem dla użytkownika końcowego pod względem użytkowania i płatności.

Demonstracja infrastruktury energetycznej inteligentnych sieci (z produkcją zielonej energii) i pojazdów elektrycznych.

Instalacja łatwych w przenoszeniu średniej wielkości rozwiązań do magazynowania energii o dużej pojemności, które zmodernizowałyby istniejącą lub planowaną infrastrukturę ładowania, którą można przenosić z miejsca na miejsce w razie potrzeby.

Projektowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań dla ładowarek i innej niezbędnej infrastruktury do ładowania w przestrzeni miejskiej. Na przykład wspólne projekty z lokalnymi mieszkańcami dla nowych podstacji elektrycznych, które są wymagane do zwiększonego zużycia energii elektrycznej, innowacyjny projekt przystanków autobusowych do szybkiego ładowania w punktach końcowych itp.

Innowacyjne modele współpracy i rozwój modeli biznesowych w celu tworzenia stacji tankowania bardziej ekologicznych pojazdów (np. Wspólnie z nabywcami usług transportowych, zamawiającymi, gminami, przedsiębiorstwami energetycznymi itp.).

W 2020 roku zaczęto współpracę z EIT Urban Mobility w dwóch projektach: EIT Urban Mobility_IoT Bays i EIT Urban Mobility Hub – Poland

EIT Urban Mobility_IoT Bays

ma na celu rozwiązania problemów małej przepustowości ruchu na terenie miasta: niepotrzebnych tras dla samochodów ciężarowych i manewrów parkowania, unikanie negatywnego wpływu mobilności miejskiej na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, poprawa logistyki miejskiej z naciskiem na dystrybucję ostatniej mili oraz jakość przestrzeni publicznej oraz zarządzanie przepływem ruchu.

EIT Urban Mobility Hub – Poland

ma na celu podniesienie świadomości na temat EIT UM wśród biznesu, środowiska akademickiego i miast w Polsce, a także dostarczenie wiedzy i rozwiązań dla uczestników wydarzeń, seminariów internetowych i warsztatów, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej hubu.

Bieżące projekty
Ł-ILiM w obszarze
Urban Mobility

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Sekretariat: +48 61 850 49 00

E-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań